Tháng Một 21, 2021

4/10/20 10:35 (20 Heath St, Oakland, ME 04963, USA)

Time: Apr 10, 2020 10:35:31Type: NormalSpeed: 20.

8Lat.

: 44.

5481035Lon.

: -69.

72065577 Time: Apr 10, 2020 10:35:32Type: NormalSpeed: 20.

7Lat.

: 44.

5480573Lon.

: -69.

72042267 Time: Apr 10, 2020 10:35:33Address: 20 Heath St, Oakland, ME 04963, USAType: NormalSpeed: 20.

4Lat.

: 44.

54803744Lon.

: -69.

72029854 Time: Apr 10, 2020 10:35:34Type: NormalSpeed: 20.

4Lat.

: 44.

54801551Lon.

: -69.

72017793 Time: Apr 10, 2020 10:35:35Type: NormalSpeed: 20.

2Lat.

: 44.

54799552Lon.

: -69.

72006667 Time: Apr 10, 2020 10:35:36Type: NormalSpeed: 20.

1Lat.

: 44.

54796856Lon.

: -69.

71994655 Time: Apr 10, 2020 10:35:37Type: NormalSpeed: 20.

1Lat.

: 44.

54794748Lon.

: -69.

71983545 Time: Apr 10, 2020 10:35:38Type: NormalSpeed: 19.

4Lat.

: 44.

54793117Lon.

: -69.

71972049 Time: Apr 10, 2020 10:35:39Type: NormalSpeed: 18.

9Lat.

: 44.

54792755Lon.

: -69.

71960838 Time: Apr 10, 2020 10:35:40Type: NormalSpeed: 15.

9Lat.

: 44.

54791298Lon.

: -69.

71951756 Time: Apr 10, 2020 10:35:41Type: NormalSpeed: 12.

5Lat.

: 44.

54789525Lon.

: -69.

71944024 Time: Apr 10, 2020 10:35:42Type: NormalSpeed: 8.

1Lat.

: 44.

54787734Lon.

: -69.

71937729 Time: Apr 10, 2020 10:35:43Type: NormalSpeed: 4.

9Lat.

: 44.

54786713Lon.

: -69.

71934336 Time: Apr 10, 2020 10:35:46Type: NormalSpeed: 6.

5Lat.

: 44.

54783763Lon.

: -69.

71929553 Time: Apr 10, 2020 10:35:47Type: NormalSpeed: 9.

4Lat.

: 44.

54780473Lon.

: -69.

7192628 Time: Apr 10, 2020 10:35:48Type: NormalSpeed: 11.

4Lat.

: 44.

5477628Lon.

: -69.

71923586 Time: Apr 10, 2020 10:35:49Type: NormalSpeed: 13.

5Lat.

: 44.

54770703Lon.

: -69.

71920923 Time: Apr 10, 2020 10:35:50Type: NormalSpeed: 15.

1Lat.

: 44.

54764705Lon.

: -69.

71918858 Time: Apr 10, 2020 10:35:51Type: NormalSpeed: 12.

8Lat.

: 44.

54759379Lon.

: -69.

71916445 Time: Apr 10, 2020 10:35:52Type: NormalSpeed: 8.

5Lat.

: 44.

54756016Lon.

: -69.

71914702 Time: Apr 10, 2020 10:35:53Type: NormalSpeed: 4.

1Lat.

: 44.

54753879Lon.

: -69.

71914008 Time: Apr 10, 2020 10:35:56Type: NormalSpeed: 2.

0Lat.

: 44.

54751661Lon.

: -69.

71912303 Time: Apr 10, 2020 10:35:59Type: NormalSpeed: 4.

3Lat.

: 44.

54747919Lon.

: -69.

71910626 Time: Apr 10, 2020 10:36:00Type: NormalSpeed: 5.

5Lat.

: 44.

54745779Lon.

: -69.

71909551 Time: Apr 10, 2020 10:36:01Type: NormalSpeed: 7.

0Lat.

: 44.

54743236Lon.

: -69.

7190764 Time: Apr 10, 2020 10:36:02Type: NormalSpeed: 8.

5Lat.

: 44.

54741074Lon.

: -69.

71903855 Time: Apr 10, 2020 10:36:03Type: NormalSpeed: 10.

2Lat.

: 44.

54740277Lon.

: -69.

71898027 Time: Apr 10, 2020 10:36:04Type: NormalSpeed: 12.

1Lat.

: 44.

54741683Lon.

: -69.

7189014 Time: Apr 10, 2020 10:36:05Type: NormalSpeed: 14.

0Lat.

: 44.

54743615Lon.

: -69.

71882672 Time: Apr 10, 2020 10:36:06Type: NormalSpeed: 15.

1Lat.

: 44.

54745973Lon.

: -69.

71874897 Time: Apr 10, 2020 10:36:07Type: NormalSpeed: 15.

4Lat.

: 44.

54748536Lon.

: -69.

71866864 Time: Apr 10, 2020 10:36:08Type: NormalSpeed: 16.

1Lat.

: 44.

5475111Lon.

: -69.

71858536 Time: Apr 10, 2020 10:36:09Type: NormalSpeed: 16.

6Lat.

: 44.

54753309Lon.

: -69.

71849538 Time: Apr 10, 2020 10:36:10Type: NormalSpeed: 17.

4Lat.

: 44.

54754999Lon.

: -69.

71839888 Time: Apr 10, 2020 10:36:11Type: NormalSpeed: 18.

0Lat.

: 44.

5475612Lon.

: -69.

71829719 Time: Apr 10, 2020 10:36:12Type: NormalSpeed: 18.

7Lat.

: 44.

54757149Lon.

: -69.

71819505 Time: Apr 10, 2020 10:36:13Type: NormalSpeed: 19.

2Lat.

: 44.

54757996Lon.

: -69.

71808672 Time: Apr 10, 2020 10:36:14Type: NormalSpeed: 20.

1Lat.

: 44.

54758665Lon.

: -69.

71797259 Time: Apr 10, 2020 10:36:15Type: NormalSpeed: 20.

6Lat.

: 44.

54759276Lon.

: -69.

717855 Time: Apr 10, 2020 10:36:16Type: NormalSpeed: 21.

0Lat.

: 44.

54759839Lon.

: -69.

71773549 Time: Apr 10, 2020 10:36:17Type: NormalSpeed: 21.

3Lat.

: 44.

54760479Lon.

: -69.

7176183 Time: Apr 10, 2020 10:36:18Type: NormalSpeed: 21.

7Lat.

: 44.

54760684Lon.

: -69.

71750187 Time: Apr 10, 2020 10:36:19Type: NormalSpeed: 21.

9Lat.

: 44.

54761454Lon.

: -69.

71737578 Time: Apr 10, 2020 10:36:20Type: NormalSpeed: 21.

9Lat.

: 44.

5476151Lon.

: -69.

71725332 Time: Apr 10, 2020 10:36:21Type: NormalSpeed: 22.

3Lat.

: 44.

54762033Lon.

: -69.

71712241 Time: Apr 10, 2020 10:36:22Type: NormalSpeed: 23.

0Lat.

: 44.

54762595Lon.

: -69.

717001 Time: Apr 10, 2020 10:36:23Type: NormalSpeed: 23.

9Lat.

: 44.

54762639Lon.

: -69.

71687245 Time: Apr 10, 2020 10:36:24Type: NormalSpeed: 25.

0Lat.

: 44.

5476337Lon.

: -69.

71672991 Time: Apr 10, 2020 10:36:25Type: NormalSpeed: 25.

9Lat.

: 44.

54764091Lon.

: -69.

716584 Time: Apr 10, 2020 10:36:26Type: NormalSpeed: 26.

9Lat.

: 44.

54764165Lon.

: -69.

7164384 Time: Apr 10, 2020 10:36:27Type: NormalSpeed: 28.

3Lat.

: 44.

54764609Lon.

: -69.

7162772 Time: Apr 10, 2020 10:36:28Type: NormalSpeed: 29.

6Lat.

: 44.

54765552Lon.

: -69.

71611138 Time: Apr 10, 2020 10:36:29Type: NormalSpeed: 31.

0Lat.

: 44.

54766358Lon.

: -69.

71593074 Time: Apr 10, 2020 10:36:30Type: NormalSpeed: 31.

7Lat.

: 44.

54767032Lon.

: -69.

71575667 Time: Apr 10, 2020 10:36:31Type: NormalSpeed: 32.

5Lat.

: 44.

54767961Lon.

: -69.

71557038 Time: Apr 10, 2020 10:36:32Type: NormalSpeed: 33.

1Lat.

: 44.

54768763Lon.

: -69.

71538459 Time: Apr 10, 2020 10:36:33Type: NormalSpeed: 33.

2Lat.

: 44.

54769413Lon.

: -69.

71519825 Time: Apr 10, 2020 10:36:34Type: NormalSpeed: 33.

0Lat.

: 44.

54770385Lon.

: -69.

71501438 Time: Apr 10, 2020 10:36:35Type: NormalSpeed: 32.

7Lat.

: 44.

54771303Lon.

: -69.

71482553 Time: Apr 10, 2020 10:36:36Type: NormalSpeed: 32.

2Lat.

: 44.

54772702Lon.

: -69.

71464631 Time: Apr 10, 2020 10:36:37Type: NormalSpeed: 32.

0Lat.

: 44.

54774108Lon.

: -69.

71446782 Time: Apr 10, 2020 10:36:38Type: NormalSpeed: 31.

2Lat.

: 44.

54775281Lon.

: -69.

71429393 Time: Apr 10, 2020 10:36:39Type: NormalSpeed: 30.

1Lat.

: 44.

54776033Lon.

: -69.

71412409 Time: Apr 10, 2020 10:36:40Type: NormalSpeed: 29.

6Lat.

: 44.

54776818Lon.

: -69.

71395614 Time: Apr 10, 2020 10:36:41Type: NormalSpeed: 29.

7Lat.

: 44.

54776502Lon.

: -69.

71379461 Time: Apr 10, 2020 10:36:42Type: NormalSpeed: 30.

4Lat.

: 44.

54775478Lon.

: -69.

71363158 Time: Apr 10, 2020 10:36:43Type: NormalSpeed: 31.

0Lat.

: 44.

54773532Lon.

: -69.

71345788 Time: Apr 10, 2020 10:36:44Type: NormalSpeed: 31.

6Lat.

: 44.

54770611Lon.

: -69.

71327975 Time: Apr 10, 2020 10:36:45Type: NormalSpeed: 32.

1Lat.

: 44.

5476659Lon.

: -69.

71311167 Time: Apr 10, 2020 10:36:46Type: NormalSpeed: 32.

2Lat.

: 44.

5476088Lon.

: -69.

71294687 Time: Apr 10, 2020 10:36:47Type: NormalSpeed: 33.

1Lat.

: 44.

54753035Lon.

: -69.

71279693 Time: Apr 10, 2020 10:36:48Type: NormalSpeed: 34.

0Lat.

: 44.

54743877Lon.

: -69.

71264619 Time: Apr 10, 2020 10:36:49Type: NormalSpeed: 34.

9Lat.

: 44.

54734325Lon.

: -69.

71250281 Time: Apr 10, 2020 10:36:50Type: NormalSpeed: 35.

2Lat.

: 44.

54724648Lon.

: -69.

71235647 Time: Apr 10, 2020 10:36:51Type: NormalSpeed: 34.

9Lat.

: 44.

54715059Lon.

: -69.

71221799 Time: Apr 10, 2020 10:36:52Type: NormalSpeed: 34.

4Lat.

: 44.

54705474Lon.

: -69.

71207886 Time: Apr 10, 2020 10:36:53Type: NormalSpeed: 33.

7Lat.

: 44.

54696089Lon.

: -69.

71195203 Time: Apr 10, 2020 10:36:54Type: NormalSpeed: 32.

9Lat.

: 44.

54686276Lon.

: -69.

71182662 Time: Apr 10, 2020 10:36:55Type: NormalSpeed: 32.

3Lat.

: 44.

54677193Lon.

: -69.

7116964 Time: Apr 10, 2020 10:36:56Type: NormalSpeed: 32.

0Lat.

: 44.

54668264Lon.

: -69.

71156261 Time: Apr 10, 2020 10:36:57Type: NormalSpeed: 31.

5Lat.

: 44.

54659241Lon.

: -69.

71143857 Time: Apr 10, 2020 10:36:58Type: NormalSpeed: 29.

9Lat.

: 44.

54651128Lon.

: -69.

71131151 Time: Apr 10, 2020 10:36:59Type: NormalSpeed: 26.

3Lat.

: 44.

5464365Lon.

: -69.

71120439 Time: Apr 10, 2020 10:37:00Type: NormalSpeed: 21.

7Lat.

: 44.

54637494Lon.

: -69.

71111955 Time: Apr 10, 2020 10:37:01Type: NormalSpeed: 16.

2Lat.

: 44.

5463176Lon.

: -69.

71107963 Time: Apr 10, 2020 10:37:02Type: NormalSpeed: 14.

0Lat.

: 44.

54626345Lon.

: -69.

71109148 Time: Apr 10, 2020 10:37:03Type: NormalSpeed: 14.

3Lat.

: 44.

54621626Lon.

: -69.

71113872 Time: Apr 10, 2020 10:37:04Type: NormalSpeed: 15.

5Lat.

: 44.

54617158Lon.

: -69.

71120433 Time: Apr 10, 2020 10:37:05Type: NormalSpeed: 15.

9Lat.

: 44.

54614407Lon.

: -69.

71127959 Time: Apr 10, 2020 10:37:06Type: NormalSpeed: 15.

8Lat.

: 44.

54614205Lon.

: -69.

71136479 Time: Apr 10, 2020 10:37:07Type: NormalSpeed: 15.

9Lat.

: 44.

54616207Lon.

: -69.

71145292 Time: Apr 10, 2020 10:37:08Type: NormalSpeed: 16.

5Lat.

: 44.

54620414Lon.

: -69.

71152438 Time: Apr 10, 2020 10:37:09Type: NormalSpeed: 16.

7Lat.

: 44.

54625245Lon.

: -69.

71158978 Time: Apr 10, 2020 10:37:10Type: NormalSpeed: 15.

4Lat.

: 44.

54630253Lon.

: -69.

71163911 Time: Apr 10, 2020 10:37:11Type: NormalSpeed: 13.

0Lat.

: 44.

54634545Lon.

: -69.

71168255 Time: Apr 10, 2020 10:37:12Type: NormalSpeed: 11.

1Lat.

: 44.

54637185Lon.

: -69.

71173451 Time: Apr 10, 2020 10:37:13Type: NormalSpeed: 10.

1Lat.

: 44.

54637455Lon.

: -69.

71178777 Time: Apr 10, 2020 10:37:14Type: NormalSpeed: 8.

9Lat.

: 44.

54636225Lon.

: -69.

71183488 Time: Apr 10, 2020 10:37:15Type: NormalSpeed: 7.

6Lat.

: 44.

54634513Lon.

: -69.

71188229 Time: Apr 10, 2020 10:37:16Type: NormalSpeed: 4.

0Lat.

: 44.

54633303Lon.

: -69.

71189979 Time: Apr 10, 2020 10:37:18Type: NormalSpeed: 0.

0Lat.

: 44.

54632858Lon.

: -69.

71189668.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *